ارائه مشاوره در بخش IT

شرکت سامانه پردازان گیوا آمادگی ارائه مشاوره بخش IT شرکتهای کشتیرانی را دارد و چنانچه شرکتی دارای بخش IT نمی باشد و لزوما آن شرکت نیاز به راهبری نرم افزارهای خطوط را می باشد این شرکت به عنوان بخش IT  آن شرکت می تواند سرویس ارائه نماید.

Copyright 2019 Givasys System Prossessing. All rights reserved